Habitate

Peisajul natural variat al Munţilor Apuseni conţine ecosisteme cu o valoare semnificativă din punct de vedere al conservării biodiversităţii. Caracterul specific al PNAp îl constituie insularitatea habitatelor, fiind axat pe cea mai complexă reţea carstică din România.

Insulariatatea habitatelor carstice este accentuată şi de natura diferită, jurasică sau triasică a depozitelor pe care au evoluat ecosistemele terestre. Majoritatea acestor zone este acoperită de făgete şi molidişuri, mai puţin specifice fiind ecosistemele de pajişti şi fâneţe. Tot insular apar şi stâncăriile versanţilor umbriţi şi semiumbriţi, ocupate cu vegetaţie specifică.

Insulele de ecosisteme evoluate pe calcare sunt separate între ele de ecosisteme evoluate pe roci de natură acidă. Aceste zone pot constitui adevărate bariere ecologice pentru fauna edafică, foarte puţin mobilă, barierele dintre mediile subterane ale peşterilor fiind şi mai evidente.

Foarte caracteristice pentru acest parc natural sunt şi ecosistemele turbicole, răspândite tot insular; flora şi vegetaţia acestor ecosisteme este edificată de specii boreale, relicte.
 

Alt caracter specific al PNAp îl constituie, prezenţa unor comunităţi endemice, de diferite nivele de integrare: specii endemice, comunităţi relictare, edafon endemic şi posibil chiar şi „ecosisteme endemice”, distribuite insular, mozaicat.

Tipurile principale de habitate protejate întâlnite în perimetrul PNAp şi care necesită arii speciale de conservare sunt enumeraţi mai jos (în conformitate cu Ordin nr. 1198 din 25/11/2005 pentru actualizarea anexelor nr. 2, 3, 4 şi 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001) (Mihăilescu, S., 2006 – date nepublicate; Negrean, G., Anastasiu, P., 2005):
 

Habitate de ape dulci
3220      Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane;
3260      Cursuri de apă din zonele de câmpie până la cele montane cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Caltitricho-Batrachion.

Habitate de pajişti şi tufărişuri
4030      Tufărişuri scunde / lande uscate europene;
4060      Tufărişuri scunde alpine şi boreale;

Pajişti naturale şi seminaturale
6120      * Pajişti xerice pe substrat calcaros;
6150      Pajişti boreale şi alpine pe substrat silicios;
6170      Pajişti calcifile alpine şi subalpine;
6190      Pajişti panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia pallentis);
6210    Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros (Festuco-Brometea) (* situri importante pentru orhidee)
6230      * Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substraturi  silicioase;
6410      Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae);
6430      Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor până la cel montan şi alpin;
6520      Fâneţe montane.

Habitate din turbării şi mlaştini
7110       * Turbării active;
7120      Turbării degradate capabile de regenerare naturală
7150      Comunităţi depresionare de Rhynchosporion pe substraturi turboase.

Habitate de stâncării şi peşteri
8110    Grohotişuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani);
8120     Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii);
8160      * Grohotişuri medioeuropene calcaroase ale etajelor colinar şi montan;   
8210      Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase;
8220      Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase;
8310      Peşteri închise accesului public.

Habitate de pădure
9110        Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;
9130        Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;
9150        Păduri medioeuropene de fag din Cephalanthero-Fagion;
91D0    * Turbării cu vegetaţie forestieră;
91E0  * Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);
91F0   Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis şi Ulmus minor, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris);
91K0   Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion);
91V0   Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion);
92A0   Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba;
9410   Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea).