PREZENTAREA PROIECTULUI

Uniunea europeana Guvernul romaniei Instrumente structurale
Coperta 1024x7681
Peisaj carstic – Parcul Natural Apuseni / Foto: Alin Moș

 

RNP ROMSILVA – ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL APUSENI R.A., în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Elaborarea instrumentelor pentru managementul adaptativ al capitalului natural din ariile protejate Parcul Natural Apuseni, ROSCI0002 Apuseni, ROSPA0081 Munţii Apuseni – Vlădeasa şi ROSCI0016 Buteasa“, cod SMIS2014+ 122643, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020 (contract de finanțare nr. 287/05.12.2019).

Durata de implementare: 36 luni
Perioada de implementare: 1 Decembrie 2019 – 30 Noiembrie 2022
Valoarea totală a proiectului (lei): 22.512.776,71
Valoarea cofinanțării UE (lei): 22.512.776,71 echivalentă cu 100 % din valoarea totală eligibilă aprobată, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR de 19.135.860,20 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional de 3.376.916,51 lei
Sursa de finantare: Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM) este gestionat de Ministerul Fondurilor Europene.

Axa Prioritară 4 „Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric.

Obiectivul Specific 4.1. „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate”.

Tipul de acțiune A: Elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare/planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) și pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele finanțate din alte programe.

Obiectivul general al proiectului:

În urma implementării proiectului se urmărește menținerea și îmbunătățirea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor din Parcul Natural Apuseni și siturile Natura 2000 ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0016 Buteasa, ROSPA0081 Munții Apuseni-Vlădeasa, precum și din cele 55 de rezervații și monumente ale naturii cu care se suprapun, în cadrul unui proces participativ ce vizează elaborarea planului de management și informarea/conștientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării acestora.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Îmbunătăţirea managementului Parcului Natural Apuseni și a siturilor Natura 2000 ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0016 Buteasa, ROSPA0081 Munții Apuseni-Vlădeasa, precum și a ariilor naturale protejate cu care se suprapun, în scopul conservării favorabile a speciilor şi habitatelor de pe teritoriul acestora prin realizarea planului de management integrat, în concordanță cu legislația în vigoare;

2. Creşterea nivelului de informare, educare și conștientizare a factorilor interesați cu privire la necesitatea protejării şi conservării resurselor naturale din ariile naturale protejate vizate de proiect corelat cu respectarea principiilor dezvoltării durabile;

3. Întărirea capacității administrative a RNP Romsilva – Administrația Parcului Natural Apuseni R.A.

Rezultatele preconizate ale proiectului:

1. Planul de management integrat al Parcului Natural Apuseni, siturilor Natura 2000 ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0016 Buteasa, ROSPA0081 Muntii Apuseni-Vladeasaşi a celor 55 de rezervații și monumente ale naturii cu care se suprapun;

2. Informarea, conștientizarea și consultarea factorilor interesați cu privire la conservarea biodiversității în ariile naturale protejate;

3. Îmbunătățirea calității managementului asigurat de Administrația Parcului Natural Apuseni prin deținerea unei resurse umane instruită și dotată conform noilor cerințe de management.

Activități principale în cadrul proiectului

1. Elaborarea planului de management integrat al ariilor naturale protejate administrate:

– Elaborarea studiului pentru inventarierea ecosistemelor din ariile naturale protejate vizate de proiect și de determinare a capacității de suport a acestora

– Elaborarea studiului referitor la mediul abiotic ce influenţează speciile şi habitatele de interes comunitar din ariile naturale protejate vizate de proiect

– Elaborarea studiului referitor la mediul socio-economic și la situația terenurilor din ariile naturale protejate vizate de proiect

– Elaborarea studiului de evaluare a activităţilor cu potenţial impact antropic (presiuni şiameninţări) ce afectează habitatele și speciile de importanţă conservativă din ariile naturale protejate vizate de proiect

– Analiza calitativă și cantitativă a habitatelor de interes conservativ din ariile naturale protejate vizate de proiect

– Analiza calitativă și cantitativă a speciilor de floră și faună de interes conservativ, cu excepția păsărilor din ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0016 Buteasa și ariile naturale protejate de interes național cu care se suprapun acestea

– Analiza calitativă și cantitativă a speciilor de păsări de interes conservativ din ROSPA0081 Munții Apuseni – Vlădeasa și ariile naturale protejate de interes național cu care se suprapune acesta

– Elaborarea strategiei de vizitare a ariilor naturale protejate vizate de proiect

– Elaborarea strategiei de comunicare a administratorului ariilor naturale protejate vizate de proiect

– Elaborarea Planului de management pentru ariile naturale protejate vizate de proiect, în concordanţă cu standardele şi legislația în vigoare

– Realizarea evaluării strategice de mediu (SEA) pentru Planul de management elaborat

– Aprobarea Planului de management de către autoritatea competentă, conform legislației în vigoare

2. Activități de informare, conștientizare și consultare cu privire la conservarea biodiversității în ariile naturale protejate:

– Pregătirea materialelor informative şipromoţionale utilizate în cadrul activităţilor de informare, conştientizareşi consultare cu privire la conservarea biodiversităţii în ariile naturale protejate vizate de proiect

– Realizarea unor expoziţii de fotografie itinerante în scolile din aria de implementare a proiectului

– Organizarea de sesiuni pentru educarea şiconştientizarea elevilor din şcolile primare şi gimnaziale

– Organizarea de acţiuni pentru informarea populaţiei locale în cadrul evenimentelor anuale din zona Apusenilor

– Organizarea de întȃlniri pentru conştientizareastakeholderilor locali

– Organizarea de evenimente de tip „porţi deschise” in cele 4 centre de vizitare APN Apuseni

– Realizarea de filme documentare scurte, pentru conştientizarea grupului ţintăşi promovarea valorilor naturale din aria de implementare a proiectului

– Realizarea unei secţiuni web pe www.parcapuseni.ro dedicată promovării activităţilor proiectului si informarii asupra procesului de revizuire a Planului de management şiconştientizării publicului cu privire la importanţa conservării biodiversităţii

– Organizarea de consultări publice preliminare pentru dezbaterea măsurilor din Planul de management

– Organizarea de consultări publice finale pentru dezbaterea măsurilor din Planul de management

– Organizarea şidesfăşurarea întâlnirii Consiliului Consultativ de Administrare al Parcului Natural Apuseni

– Organizarea şidesfăşurarea întâlnirii Consiliului Stiintific al Parcului Natural Apuseni

3. Activități obligatorii de informare-publicitate și de diseminare a rezultatelor proiectului:

– Pregătirea materialelor informative și promoționale utilizate în cadrul activităților obligatorii de informare-publicitate și de diseminare a rezultatelor proiectului

– Organizarea și desfășurarea unei conferințe de lansare a proiectului

– Organizarea și desfășurarea unei conferințe de încheiere a proiectului

– Publicarea unui anunț de presă cu ocazia lansării proiectului

– Publicarea unui anunț de presă cu ocazia încheierii proiectului

– Instalarea unei plăci permanente aferente proiectului, în conformitate cu cerințele Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014 – 2020 în România

4. Activități de întărire a capacității administrative a APNA:

– Realizarea unui pachet de aplicații informatice pentru eficientizarea actului de administrare

– Instruirea personalului RNP Romsilva – Administrația Parcului Natural Apuseni R.A.

– Achiziția unor dotări pentru activitățile curente desfășurate de către RNP Romsilva – Administrația Parcului Natural Apuseni R.A.

Grup țintă

1 – RNP Romsilva – Administrația Parcului Natural Apuseni R.A. este beneficiarul direct al proiectului, fiind instituţia cu rol de analiză, planificare, supraveghere şi control pe teritoriul ariilor protejate administrate: Parcul Natural Apuseni, situl de importanță comunitară ROSCI0002 Apuseni, aria de importanță specială avifaunistică ROSPA0081 Munţii Apuseni – Vlădeasa și situl de importanță comunitară ROSCI0016 Buteasa, precum și 55 de rezervații și monumente ale naturii.

Efectul proiectului: Prin implementarea proiectului și elaborarea planului de management și a anexelor acestuia APNA va beneficia de o cunoaștere actualizată a capitalului natural din ariile pe care le administrează precum și de o serie de instrumente utile în activitățile pe care le desfășoară în zonă: materiale informative și promoționale, strategii de vizitare și de comunicare pe care își va putea fundamenta activitățile viitoare. Implementarea proiectului va crește capacitatea administrativă a instituției și va oferi suportul pentru implementarea, coordonarea și supravegherea activităţilor legate de administrarea parcului și a siturilor, şi controlul a tuturor activităţilor care se desfăşoară pe teritoriul acestora.

Cuantificarea grupului ţintă: o structură administrativă cu 19 angajați.

2 – Autorități cu competențe în protecția mediului de la nivel național, regional și județean: Ministerul Mediului, Ministerul Apelor și Pădurilor, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Agențiile pentru Protecția Mediului Alba, Bihor, Cluj, Garda Națională de Mediu și Comisariatele Teritoriale din județele Alba, Bihor, Cluj, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin Direcțiile Silvice din județele Alba, Bihor, Cluj împreună cu Ocoalele Silvice responsabile și Gărzile Forestiere Cluj și Oradea, Administrația Națională Apele Române împreună cu Administrațiile Bazinale de Ape Alba, Bihor, Cluj.

Efectul proiectului: Rezultate aşteptate le studiilor referitoare la conservarea biodiversității din ariile protejate se adresează cu prioritate autorităților cu competențe în protecţia mediului de la nivel național, regional și local. Angajații din direcțiile de specialitate ale acestor instituții vor prelua și folosi Rezultate aşteptate le proiectului în scopul implementării angajamentelor față de UE privind conservarea biodiversităţii și pentru realizarea managementului eficient al ariilor protejate. De asemenea rezultate aşteptate le proiectului vor fi folosite pentru evaluarea adecvată a impactului planurilor şi proiectelor de dezvoltare asupra obiectivelor de conservare din ariile naturale protejate vizate.

Cuantificarea grupului ţintă: 25 de instituții cu competențe în protecţia mediului la nivel național și județean, pentru zona de interes a ariilor protejate vizate de proiect.

3 – Autorități publice locale, județene și regionale și entități subordonate acestora: Consiliile Județene Alba, Bihor, Cluj; Instituțiile Prefectului din Alba, Bihor, Cluj; Administrații publice locale (primării, consilii locale) din Alba: Arieșeni, Gârda de Sus, Scarișoara, Horea, Albac; din Bihor: Budureasa, Pietroasa, Câmpani, Buntești, Nucet; din județul Cluj: Beliș, Mărgău, Râșca, Săcuieu, Mărișel, Călățele, Poieni; Agențiile pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și Centru; Filialele teritoriale Alba, Cluj, Bihor ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare; Direcțiile Agricole Alba, Bihor și Cluj; Agențiile de Plăți și Intervenție în Agricultură din Alba, Bihor și Cluj, Biroul Regional Cluj-Napoca al Autorității Naționale în Turism/Ministerul Turismului; Inspectoratele Regionale în Construcții Nord-Vest și Centru.

Efectul proiectului: autorităţile locale, județene și regionale și entitățile subordonate acestora vor folosi documentațiile de management elaborate prin proiect pentru conceperea şi implementarea planurilor de dezvoltare durabilă la nivel regional, județean și local. Campaniile de conștientizare realizate prin proiect vor crește gradul de informare și de conștientizare al autorităţilor locale, județene și regionale cu privire la protecția mediului și a biodiversității.

Cuantificarea grupului ţintă: 38 de instituții

4 – ONG-uri: active în domeniul protecției mediului din cadrul Consiliului Consultativ de Administrare al Parcului Natural Apuseni și a siturilor Natura 2000 ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0016 Buteasa și ROSPA0081 Munţii Apuseni – Vlădeasa, situri aflate în administrarea RNP Romsilva – Administrația Parcului Natural Apuseni R.A. și alte organizații neguvernamentale (ONG-uri) cu activități în zonă, asociații profesionale – AsociaţiaJudeţeană a Vânătorilor Şi Pescarilor Sportivi, Grupuri de Acțiune Locală (GAL-uri) și asociații comunitare din județele Alba, Bihor, Cluj din localitățile de pe raza ariilor naturale protejate.

Efectul proiectului:

Campaniile de conștientizare vor transmite mesaje cheie de apreciere și protejare a biodiversitații ariilor naturale protejate vizate și de înlăturare și reducere a inițiativelor dăunătoare, creând premisele unei conservări favorabile a speciilor și habitatelor.

ONG-urile din domeniu dețin deja cunoștiințe privitoare la biodiversitatea zonei și vor folosi materialele tipărite, sursele online și audio-video pentru transmiterea mai departe a informațiilor către membrii și publicurile lor.

Pe baza planului de management, ONG-urile vor putea elabora proiecte de protecție a mediului și de conservare a biodiversității în ariile protejate.

Planul de management va ajuta și la cunoașterea și implementarea de norme speciale privind vânătoarea, pescuitul și exploatarea altor resurse naturale regenerabile.

Cuantificarea grupului ţintă: 33 de organizații

5 – Instituții academice, institute de cercetare și muzee: din județele Alba, Bihor și Cluj care desfașoară proiecte de cercetare și de conservare a biodiversitații în ariile naturale protejate vizate de proiect.

Efectul proiectului: Îmbunătățirea cunoștiintelor cu privire la biodiversitatea din ariile naturale protejate. Educarea tinerilor cu privire la speciile de floră și faună protejate, activitățile benefice naturii și cele care amenință speciile protejate.

Cuantificarea grupului ţintă: 19 instituții

6 – Elevii și profesorii din ciclurile de învațământ primar si gimnazial de pe teritoriul ariilor protejate vizate de proiect: din 30 de unități școlare de pe teritoriul celor 17 unități administrativteritoriale (UAT-uri) din zona ariilor protejate.

Efectul proiectului: Campania de conștientizare va imprima în conștiința elevilor și a profesorilor mesaje cheie de apreciere și protejare a biodiversității și de înlăturare a inițiativelor dăunătoare, creând premisele unei conservări favorabile a speciilor și habitatelor. Materialele informative și promoționale și întâlnirile vor contribui la creșterea gradului de informare a grupului țintă, în ceea ce privește importanța protecției naturii și a comportamentulului prietenos cu mediul.

Cuantificarea grupului ţintă: 900 elevi și 60 cadre didactice de pe teritoriul celor 17 UAT-uri din zona ariilor protejate.

7 – Membrii comunităților locale și stakeholderii din ariile protejate vizate de proiect din cadrul a 17 UAT:

Județul ALBA 5 comune: Arieșeni 18 sate; Gârda de Sus 17 sate; Scărișoara 14 sate; Horea 15 sate; Albac 16 sate;

Județul BIHOR 5 comune: Budureasa 5 sate; Câmpani 5 sate; Buntești 9 sate; Nucet 1 oraș și Pietroasa 2 sate;

Județul CLUJ 7 comune: Beliș 6 sate; Mărgău 6 sate; Râșca 3 sate; Săcuieu 3 sate; Mărișel 2 sate; Călățele 5 sate; Poieni 8 sate.

Efectul proiectului: Campania de comunicare va crește gradul de conștientizare al localnicilor privitor la protecția mediului și biodiversității.

Autoritațile publice locale vor folosi documentațiile de management elaborate prin proiect pentru concepția și implementarea strategiilor de dezvoltare.

Cuantificarea grupului ţintă: 1.425 persoane (1.000 localnici și 425 factori interesați/stakeholderi) din cadrul a 17 UAT.

8 – Vizitatorii ariilor protejate: în zona localităților incluse în ariile protejate

Efectul proiectului: Prin dezvoltarea turismului responsabil, în special a ecoturismului și promovarea valorilor naturale, tradiționale, istorice și culturale ale regiunii, planul de management va contribui la atragerea vizitatorilor care vor avea la dispoziție posibilități de recreere într-un cadru natural sănătos și va încuraja activitățile tradiționale și conservarea elementelor naturale specifice.

Vizitatorii vor beneficia de materiale de informare și promovare atractive care vor spori atât cunoașterea valorilor naturale ale zonei, cât și a comunităților locale și gradul de informare cu privire la regulile de vizitare care să nu afecteze valorile ariilor naturale protejate.

Strategia de vizitare va contribui pe viitor la accesarea de fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii de informare și de vizitare. Această infrastructură va permite vizitatorilor să înțeleagă mai bine importanța ariilor protejate și problemele ce privesc mediul înconjurător, cu referire specificul ariilor protejate.

Cuantificarea grupului ţintă: 640 vizitatori informați și conștientizați

9 – Alți factori de interes din zona celor 4 arii naturale protejate vizate de proiect.

Efectul proiectului: Întrucât scopul unui plan de management al unei arii naturale protejate constă în conservarea atributelor naturale specifice unor zone în care oamenii interacționează cu natura sălbatică, elaborarea acestuia va ține cont și de interesele și opiniile factorilor interesați din comunitățile locale și de structurile responsabile de aspectele administrative și stiințifice ale parcului Natural Apuseni și a celor 3 situri Natura 2000.

Consultările și co-interesarea vor crește gradul de informare și de implicare al factorilor locali care își vor putea exprima opiniile astfel încât măsurile din planul de management să fie acceptate și implementate.

Prin măsurile pe care le propune, un plan de management urmărește sprijinirea comunităților locale în păstrarea valorilor spirituale și obiceiurilor tradiționale în paralel cu dezvoltarea economică sustenabilă.

Cuantificarea grupului ţintă: 332 de persoane dintre care 280 membri ai comunităților locale cu interese economice în ariile protejate, 37 membri ai Consiliului Consultativ de Administrare al Parcului Natural Apuseni și a siturilor Natura 2000 ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0016 Buteasa și ROSPA0081 Munţii Apuseni – Vlădeasa, situri aflate în administrarea RNP Romsilva – Administrația Parcului Natural Apuseni R.A. și 10 membri ai Consiliului Ştiinţific înființat pe lângă Administrația Parcului Natural Apuseni; proprietari de terenuri și ai fondului forestier și de vânătoare, crescători de animale, agenți economici a căror activitate reprezintă o influență antropică asupra biodiversității din ariile protejate vizate.

10 – Mass-media: presă scrisă și online și alte mijloace media de informare a publicului larg din județele Alba, Bihor și Cluj.

Efectul proiectului: Creșterea conținutului media referitor la protecția naturii în zona ariilor naturale protejate vizate de proiect și informarea generală a publicului larg cu privire la implementarea proiectului.

Cuantificarea grupului ţintă: 6 ziare din județele Alba, Cluj și Bihor.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 ”Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric”

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro