Program de funcţionare

Orar CENTRUL ADMINISTRATIV ŞI DE VIZITARE SUDRIGIU
Luni - Joi: 08:00 - 16:30
Vineri: 08:00 - 14:00
Sâmbătă - Duminică: Închis
Persoana de contact: Dl. Cosmin Birău (0748126924)

Orar CENTRUL DE VIZITARE DODA PILII
Luni - Joi: 08:00 - 16:30
Vineri: 08:00 - 14:00
Sâmbătă - Duminică: Închis
Persoana de contact: Dl. Floca Gheorghe (0727892946)

Orar CENTRUL DE VIZITARE GÂRDA-ARIEŞENI
Luni - Joi: 08:00 - 16:30
Vineri: 08:00 - 14:00
Sâmbătă - Duminică: Închis
Persoana de contact: Dl. Cosmin Dobra (0748126718)

Documente şi informaţii conform legea 111 din 2016

RNP Romsilva Administraţia Parcului Natural Apuseni R.A.(APNA) este subunitate a RNP ROMSILVA cu personalitate juridică. Directorul APNA este angajat de RNP ROMSILVA cu Contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
Hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor, rapoartele consiliului de administraţie, lista administratorilor, lista membrilor Consiliului de Administraţie, CV-urile şi remuneraţia acestora se gasesc pe site-ul: RNP ROMSILVA

Cod de conduită etică şi profesională

 2014

Situaţia financiară 2014

 2015

Buget venituri şi cheltuieli pe anul 2015
Situaţia financiară 2015
Raport de audit 2015
Raport de activitate 2015

Raport audit anual RNP ROMSILVA 2015 (link extern)

2016

Raport de activitate 2016

2017

Raport de activitate 2017

2018

Raport de activitate 2018

 

Date de identificare fiscală

Denumire: R.N.P. Romsilva - Administraţia Parcului Natural Apuseni R.A.
Adresă: Loc. Sudrigiu, Nr. 136, Com. Rieni, COD 417419, Jud. Bihor
Număr de înregistrare la Registrul Comerţului Bihor: J05/902/2009
CUI : RO 25741956
Cont Lei: RO31RNCB0037158565640001
Cont Euro: RO04RNCB0037158565640002
Cont TREZORERIA BEIUŞ: RO84TREZ0785069XXX001618

Persoană de contact conform L. 544/2001

Director RNP ROMSILVA - Administraţia Parcului Natural Apuseni R.A. : Dl. Alin Moş 
Telefon: 0748126700
Email: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice: Laura Damian (Specialist în educaţie ecologică)
Telefon: 0748126558
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Situaţia plăţilor

Situaţia plăţilor efectuate de APNA utilizând instrumente de plată bancare, începând cu data de 01.02.2012:

Nr. Crt.

Data

Beneficiar

Suma

Explicaţii

1

01.02.2012

Asirom Oradea

475,00

Rata II asigurare CASCO - auto

2

02.02.2012

Centrul Teritorial de Calcul Electronic

62,61

Plata actualizare Legis

3

02.02.2012

Ref Comexim

2.484,10

Plata combustibil

4

02.02.2012

Farm Expert DCI

106,22

Plata vaccin antigripal

5

02.02.2012

Vodafone Romania

939,07

Plata abonament Vodafone

6

02.02.2012

Lazea Bogdan

300,00

Prima concediu

7

09.02.2012

RNP Romsilva Carduri

19.332,34

Plata salarii ian. 2012

8

09.02.2012

Bugetul de Stat

3.103,00

Plata BS aferente lunii ian. 2012

9

09.02.2012

ING Asig. de Viata

90,00

Plata ING

10

10.02.2012

Bugetele Asig. Soc. si Fd. Speciale

10.000,00

Plata obligatii BASF ian. 2012

11

14.02.2012

Edenred Romania

2.748,78

Fact. tichete masa

12

       

13

       

14

       

15

       

16

       

17

       

18

       

19

       

20

       

 

Regulamentul Parcului şi reguli de respectat

Regulamentul Parcului Natural Apuseni reprezintă o parte componentă a Planului de Management. Acest document a fost elaborat împreună cu factorii interesaţi din zona parcului, este finalizat şi se află în prezent în curs de aprobare.

Conform legislaţiei în vigoare, Planul de Management şi implicit Regulamentul va fi aprobat printr-o Hotărâre de Guvern.


Până în momentul aprobării Regulamentului, activităţile permise, respectiv interzise a se desfăşura în zona parcului sunt reglementate de legislaţia în vigoare, după cum urmează:
 

Extrase din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice:

CAP. VI - Sancţiuni
ART. 51
Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta atrage răspunderea civilă, materială, contravenţională sau penală, după caz.

ART. 52
(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda penală de la 30.000 lei la 60.000 lei săvârşirea următoarelor fapte:

    a) scoaterea definitiva sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate, cu excepţia celor aflate în zonele de dezvoltare durabila, pentru alte obiective decât cele prevăzute la art. 27 alin. (1);
    b) scoaterea definitiva sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate fără acordul administratorului sau, după caz, al custodelui, emis potrivit prevederilor art. 27 alin. (2);
    c) desfăşurarea de activităţi în perimetrele ariilor naturale protejate sau în vecinătatea acestora, ce pot sa genereze un impact negativ semnificativ asupra speciilor sălbatice şi habitatelor naturale pentru care au fost desemnate, în lipsa actelor de reglementare specifice;
    d) nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (1) şi (2);
    e) vânarea speciilor de păsări prevăzute în anexa nr. 5 C în perioadele de reproducere şi creştere a puilor;
    f) vânarea speciilor de păsări migratoare prevăzute în anexa nr. 5 C în perioada lor de reproducere sau pe parcursul rutei de întoarcere spre zonele de cuibărit;
    g) capturarea sau uciderea speciilor de fauna sălbatică prevăzute în anexele nr. 5 A, 5 B, 5 C, 5 D şi 5 E şi pentru cazurile în care se aplica derogări, conform prevederilor art. 38, prelevarea, capturarea sau uciderea speciilor prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B cu metodele sau mijloacele prevăzute în anexa nr. 6.
    h) capturarea sau uciderea speciilor sălbatice cu mijloace nelegale.

(2) Constatarea şi cercetarea infracţiunilor se fac din oficiu, de către organele de urmărire penală, în condiţiile prevăzute de Codul de procedura penală.

 
ART. 53

(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda contravenţională de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice şi de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte:

a)     nerespectarea măsurilor de protecţie, conservare şi utilizare stabilite cu caracter provizoriu de autorităţile competente pentru protecţia mediului;

b)     îngrădirea accesului persoanelor autorizate spre intrările peşterilor;

c)      neanunţarea descoperirii oricărei peşteri;

d)     distrugerea sau degradarea marcajelor ori a panourilor indicatoare din exteriorul sau interiorul ariilor naturale protejate;

e)     popularizarea, mediatizarea datelor precise de identificare şi localizare a peşterilor din clasa A, care prin natura lor pot conduce la periclitarea patrimoniului speologic din aceasta categorie;

f)        intrarea în perimetrul protejat fără permisul de acces eliberat de administrator, respectiv custode;

g)     nedesemnarea, în cadrul şantierelor de exploatare, a persoanelor de specialitate care sa vegheze la protejarea bunurilor geologice din fronturile de lucru.

 
(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda contravenţională de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice şi de la 30.000 lei la 60.000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte:

a)     intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei în zonele tampon din parcurile naţionale şi parcurile naturale fără aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, potrivit prevederilor art. 22 alin. (8) lit. e) şi alin. (9) lit. e);

b)     intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate din zonele tampon din parcurile naţionale şi parcurile naturale fără aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, potrivit prevederilor art. 22 alin. (8) lit. f) şi alin. (9) lit. f);

c)      acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi din zonele tampon din parcurile naţionale şi din parcurile naturale fără acordul administraţiei ariei naturale protejate, emis potrivit prevederilor art. 22 alin. (8) lit. g) şi alin. (9) lit. g);

d)     activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri care necesita evacuarea materialului lemnos din pădure în cantităţi care depăşesc prevederile amenajamentelor din zonele tampon din parcurile naţionale şi parcurile naturale fără acordul administraţiei ariei naturale protejate, emis potrivit prevederilor art. 22 alin. (8) lit. h) şi alin. (9) lit. h);

e)     utilizarea unor resurse regenerabile, precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante medicinale din zonele tampon din parcurile naţionale şi parcurile naturale fără acordul administratorului ariei naturale protejate, emis potrivit prevederilor art. 22 alin. (8) lit. i) şi alin. (9) lit. i);

f)        nerespectarea prevederilor art. 44 lit. a)-c);

g)     nefurnizarea informaţiilor şi datelor solicitate de autorităţile competente pentru protecţia mediului şi de administratorii ariilor naturale protejate, pentru îndeplinirea responsabilităţilor pe care le au potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenta;

h)      interzicerea accesului personalului cu atribuţii de control din cadrul structurilor proprii ale autorităţilor prevăzute la art. 50 alin. (1), în vederea realizării corespunzătoare a controlului în perimetrul şi în vecinătatea ariilor naturale protejate;

i)        nerespectarea prevederilor art. 16 lit. f), g) şi h) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 338/97 privind protecţia speciilor de flora şi fauna sălbatică prin reglementarea comercializării acestora.

 
(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda contravenţională de la 7.500 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice şi de la 50.000 lei la 100.000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte:

a)     nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (5);

b)     intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, fără respectarea prevederilor art. 22 alin. (6) lit. e);

c)      intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate fără respectarea prevederilor art. 22 alin. (6) lit. f);

d)     acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi fără respectarea prevederilor art. 22 alin. (6) lit. g);

e)     acţiunile de combatere a înmulţirii în masa a dăunătorilor forestieri care necesita evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulţire, fără respectarea prevederilor art. 22 alin. (6) lit. i);

f)        nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (1) şi (2);

g)     comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării, în stare vie sau moarta, ale oricăror părţi sau produse provenite de la speciile prevăzute în anexa nr. 5 E fără autorizaţia specială emisă de către autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului, potrivit prevederilor art. 33 alin. (6);

h)      introducerea de specii sălbatice alohtone fără efectuarea unei evaluări a impactului acestei introduceri asupra speciilor de flora şi fauna indigene, potrivit prevederilor art. 34;

i)        nerespectarea prevederilor art. 48;

j)        comercializarea pe piaţa internă, intracomunitară şi exportul în orice scop al bunurilor prevăzute la art. 49 alin. (1) fără acordul autorităţii competente pentru protecţia mediului;

k)      încălcarea prevederilor art. 16 lit. a), b), e), i), j) şi k) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 338/97 privind protecţia speciilor de floră şi faună sălbatică prin reglementarea comercializării acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1)-(3) se fac de către personalul cu atribuţii de control din cadrul autorităţilor prevăzute la art. 50 alin. (1) lit. a), b), d)-f), h) şi i) şi alin. (2), după caz.

(5) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

 

 Extrase din  Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului:

 ... urmează a fi completat

Program de audienţe

Audienţe Dl. Director Alin Moş: Marţi şi Joi, între orele 12:00 - 14:00.

Vă rugăm să solicitaţi telefonic programarea audienţelor, la numărul 0372/702242.

Model reclamaţie administrativă L. 544/2001

 

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (1)
- model –

 

Către,
RNP-Romsilva Administraţia Parcului Natural Apuseni R.A.
Localitatea Sudrigiu, nr. 136, comuna Rieni, cod 417419, jud. Bihor
Data: ...............................

Stimate domnule ....................,

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. ........ din data de .......... am primit un răspuns negativ, la data de ......, într-o scrisoare semnată de ....../(completati numele semnatarului).
Documentele de interes public solicitate erau următoarele: ...........................................................................................
...........................................................................
Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: .........................................
...........................................................................

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

Vă mulţumesc pentru solicitudine,
.......................
(semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului .................................
Adresa .........................................................
Profesia (opţional) ............................................
Telefon (opţional) .............................................
Fax (opţional) .................................................

 

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (2)
- model -

 

Către,
RNP-Romsilva Administraţia Parcului Natural Apuseni R.A.
Localitatea Sudrigiu, nr. 136, comuna Rieni, cod 417419, jud. Bihor
Data: ...............................

Stimate domnule .....................,

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, intrucât la cererea nr. ....... din data de ............. nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege. Documentele de interes public solicitate erau următoarele: ...............................................................................
Documentele solicitate se încadreaza în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: .........................................
Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

Vă mulţumesc pentru solicitudine,
.......................
(semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului .................................
Adresa .........................................................
Profesia (opţional) ............................................
Telefon (opţional) .............................................
Fax (opţional) .................................................