Regulamentul Parcului şi reguli de respectat

Regulamentul Parcului Natural Apuseni reprezintă o parte componentă a Planului de Management. Acest document a fost elaborat împreună cu factorii interesaţi din zona parcului, este finalizat şi se află în prezent în curs de aprobare.

Conform legislaţiei în vigoare, Planul de Management şi implicit Regulamentul va fi aprobat printr-o Hotărâre de Guvern.


Până în momentul aprobării Regulamentului, activităţile permise, respectiv interzise a se desfăşura în zona parcului sunt reglementate de legislaţia în vigoare, după cum urmează:
 

Extrase din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice:

CAP. VI - Sancţiuni
ART. 51
Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta atrage răspunderea civilă, materială, contravenţională sau penală, după caz.

ART. 52
(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda penală de la 30.000 lei la 60.000 lei săvârşirea următoarelor fapte:

    a) scoaterea definitiva sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate, cu excepţia celor aflate în zonele de dezvoltare durabila, pentru alte obiective decât cele prevăzute la art. 27 alin. (1);
    b) scoaterea definitiva sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate fără acordul administratorului sau, după caz, al custodelui, emis potrivit prevederilor art. 27 alin. (2);
    c) desfăşurarea de activităţi în perimetrele ariilor naturale protejate sau în vecinătatea acestora, ce pot sa genereze un impact negativ semnificativ asupra speciilor sălbatice şi habitatelor naturale pentru care au fost desemnate, în lipsa actelor de reglementare specifice;
    d) nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (1) şi (2);
    e) vânarea speciilor de păsări prevăzute în anexa nr. 5 C în perioadele de reproducere şi creştere a puilor;
    f) vânarea speciilor de păsări migratoare prevăzute în anexa nr. 5 C în perioada lor de reproducere sau pe parcursul rutei de întoarcere spre zonele de cuibărit;
    g) capturarea sau uciderea speciilor de fauna sălbatică prevăzute în anexele nr. 5 A, 5 B, 5 C, 5 D şi 5 E şi pentru cazurile în care se aplica derogări, conform prevederilor art. 38, prelevarea, capturarea sau uciderea speciilor prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B cu metodele sau mijloacele prevăzute în anexa nr. 6.
    h) capturarea sau uciderea speciilor sălbatice cu mijloace nelegale.

(2) Constatarea şi cercetarea infracţiunilor se fac din oficiu, de către organele de urmărire penală, în condiţiile prevăzute de Codul de procedura penală.

 
ART. 53

(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda contravenţională de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice şi de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte:

a)     nerespectarea măsurilor de protecţie, conservare şi utilizare stabilite cu caracter provizoriu de autorităţile competente pentru protecţia mediului;

b)     îngrădirea accesului persoanelor autorizate spre intrările peşterilor;

c)      neanunţarea descoperirii oricărei peşteri;

d)     distrugerea sau degradarea marcajelor ori a panourilor indicatoare din exteriorul sau interiorul ariilor naturale protejate;

e)     popularizarea, mediatizarea datelor precise de identificare şi localizare a peşterilor din clasa A, care prin natura lor pot conduce la periclitarea patrimoniului speologic din aceasta categorie;

f)        intrarea în perimetrul protejat fără permisul de acces eliberat de administrator, respectiv custode;

g)     nedesemnarea, în cadrul şantierelor de exploatare, a persoanelor de specialitate care sa vegheze la protejarea bunurilor geologice din fronturile de lucru.

 
(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda contravenţională de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice şi de la 30.000 lei la 60.000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte:

a)     intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei în zonele tampon din parcurile naţionale şi parcurile naturale fără aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, potrivit prevederilor art. 22 alin. (8) lit. e) şi alin. (9) lit. e);

b)     intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate din zonele tampon din parcurile naţionale şi parcurile naturale fără aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, potrivit prevederilor art. 22 alin. (8) lit. f) şi alin. (9) lit. f);

c)      acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi din zonele tampon din parcurile naţionale şi din parcurile naturale fără acordul administraţiei ariei naturale protejate, emis potrivit prevederilor art. 22 alin. (8) lit. g) şi alin. (9) lit. g);

d)     activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri care necesita evacuarea materialului lemnos din pădure în cantităţi care depăşesc prevederile amenajamentelor din zonele tampon din parcurile naţionale şi parcurile naturale fără acordul administraţiei ariei naturale protejate, emis potrivit prevederilor art. 22 alin. (8) lit. h) şi alin. (9) lit. h);

e)     utilizarea unor resurse regenerabile, precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante medicinale din zonele tampon din parcurile naţionale şi parcurile naturale fără acordul administratorului ariei naturale protejate, emis potrivit prevederilor art. 22 alin. (8) lit. i) şi alin. (9) lit. i);

f)        nerespectarea prevederilor art. 44 lit. a)-c);

g)     nefurnizarea informaţiilor şi datelor solicitate de autorităţile competente pentru protecţia mediului şi de administratorii ariilor naturale protejate, pentru îndeplinirea responsabilităţilor pe care le au potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenta;

h)      interzicerea accesului personalului cu atribuţii de control din cadrul structurilor proprii ale autorităţilor prevăzute la art. 50 alin. (1), în vederea realizării corespunzătoare a controlului în perimetrul şi în vecinătatea ariilor naturale protejate;

i)        nerespectarea prevederilor art. 16 lit. f), g) şi h) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 338/97 privind protecţia speciilor de flora şi fauna sălbatică prin reglementarea comercializării acestora.

 
(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda contravenţională de la 7.500 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice şi de la 50.000 lei la 100.000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte:

a)     nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (5);

b)     intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, fără respectarea prevederilor art. 22 alin. (6) lit. e);

c)      intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate fără respectarea prevederilor art. 22 alin. (6) lit. f);

d)     acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi fără respectarea prevederilor art. 22 alin. (6) lit. g);

e)     acţiunile de combatere a înmulţirii în masa a dăunătorilor forestieri care necesita evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulţire, fără respectarea prevederilor art. 22 alin. (6) lit. i);

f)        nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (1) şi (2);

g)     comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării, în stare vie sau moarta, ale oricăror părţi sau produse provenite de la speciile prevăzute în anexa nr. 5 E fără autorizaţia specială emisă de către autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului, potrivit prevederilor art. 33 alin. (6);

h)      introducerea de specii sălbatice alohtone fără efectuarea unei evaluări a impactului acestei introduceri asupra speciilor de flora şi fauna indigene, potrivit prevederilor art. 34;

i)        nerespectarea prevederilor art. 48;

j)        comercializarea pe piaţa internă, intracomunitară şi exportul în orice scop al bunurilor prevăzute la art. 49 alin. (1) fără acordul autorităţii competente pentru protecţia mediului;

k)      încălcarea prevederilor art. 16 lit. a), b), e), i), j) şi k) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 338/97 privind protecţia speciilor de floră şi faună sălbatică prin reglementarea comercializării acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1)-(3) se fac de către personalul cu atribuţii de control din cadrul autorităţilor prevăzute la art. 50 alin. (1) lit. a), b), d)-f), h) şi i) şi alin. (2), după caz.

(5) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

 

 Extrase din  Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului:

 ... urmează a fi completat