Lucrări de infrastructură

Procedura de obţinere a avizului pentru  realizarea de lucrări de infrastructură sau reabilitarea/modernizarea acesteia în intravilan/extravilan

Documentaţia necesară pentru avizare:
- Cerere către Administraţia Parcului Natural Apuseni conţinând obligatoriu: identitatea solicitantului (copia codului unic de înregistrare), date de contact (adresă, număr de telefon fix, mobil, fax), date despre destinaţia investiţiei şi localizarea acestora
- Certificat de Urbanism
- Dovada legală a proprietăţii/dreptului de utilizare a terenului
- Memoriu tehnic
- Plan de încadrare în zonă, la scara 1:25.000
- Plan de situatie, cu inventar de coordonate în proiecţie cartografică Stereo70 - vizat de Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - la scara 1:5000 - 1:500
- Alte documente considerate relevante de către solicitant
- APNA îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii suplimentare în vederea evaluării solicitării, dacă este cazul

Tarife:
- 700 lei - avizare cu consultarea CŞ al Parcului Natural Apuseni (pentru lucrări de infrastructură)
- 150 lei - avizare cu consultarea CŞ al Parcului Natural Apuseni (pentru studii de prefezabilitate şi fezabilitate în vederea realizării de lucrări de infrastructură)

Exemplificarea unor categorii de activităţi care pot fi incluse în această secţiune:
- Amenajări hidrotehnice şi îmbunătăţiri funciare (alimentare apă, canalizare, protecţia malurilor, regularizări torenţi, captări, aducţiuni, diguri, baraje, staţii de epurare sau tratare etc., amenajări de irigaţii, desecare, drenaj, lucrări de apărare contra inundaţiilor, a eroziuni solurilor, lucrări de reabilitare)
- Amenajări miniere în subteran sau la suprafaţă (realizarea de foraje, lucrări de conservare şi închidere, depozitarea de deşeuri în mine, reabilitare ecologică a haldelor steril etc.)
- Modernizări/construcţii căi de transport
- Reabilitare/extindere reţele electrice
- Construire/reabilitare/extindere instalaţii de generare a electricităţii
- Construire/reabilitare/extindere reţele de comunicaţii/telecomunicaţii
- Construire/reabilitare instalaţii de transport pe cablu aferente sau nu unor pârtii de schi
- Amenajare/reabilitare infrastructură de vizitare care necesită proiect tehnic
- Realizarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate pentru lucrări de infrastructură

Documentele necesare în vederea obţinerii avizului se depun în copie la secretariatul APNA, cu ştampile şi semnături lizibile, într-un dosar plic la care se anexează un suport magnetic care să conţină toate documentele în format electronic (.jpg, .pdf sau .doc). Persoana care preia documentaţia va verifica toate documentele şi în format electronic. Documentaţia nu va fi înregistrată decât dacă, în urma verificării, aceasta conţine toate documentele specificate în prezenta procedură. În vederea emiterii avizului, APNA îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii suplimentare. 

Pentru activităţile care presupun achitarea unui tarif de avizare, se vor înregistra şi procesa doar dosarele însoţite de chitanţa care atestă achitarea acestui tarif. Tariful se încasează la sediul APNA din localitatea Sudrigiu, nr. 136, comuna Rieni, jud. Bihor, sau poate fi achitat prin Ordin de Plată bancar.

Solicitările depuse vor fi analizate şi, după caz, avizate de către APNA în termen de:
15 zile calendaristice de la primire pentru solicitările care nu necesită consultarea Consiliului Ştiinţific
30 zile calendaristice de la primirea cererii pentru solicitările care necesită consultarea Consiliului Ştiinţific, 
sau de la data primirii solicitărilor suplimentare.

Primirea dosarelor şi eliberarea avizelor se face la sediul Administraţiei Parcului Natural Apuseni, de luni până joi între orele 08:00 şi 16.30 şi vineri între 08:00 şi 14:00.

Contact
Administraţia Parcului Natural Apuseni,
Centrul Administrativ şi de Vizitare Sudrigiu
nr. 136, 417419 comuna Rieni, jud. Bihor
fax 0259/329339, tel 0372/702242
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Date de identificare fiscală ale APNA:
Denumire: RNP-Romsilva APNApuseni RA
Cont Trezorerie Beius: RO84TREZ0785069XXX001618
Cont Lei: RO97BRDE050SV39011930500
Cont Euro: RO97BRDE050SV39118770500
Banca: BRD Beiuş
CUI: RO25741956

Comunicate pentru speologi