Intervenţii în ecosisteme în ZCS

Procedura de obţinere a avizului pentru intervenţii în ecosisteme în zona de conservare specială

Documentaţia necesară pentru avizare:
- Cerere către APNA conţinând obligatoriu: identitatea solicitantului (copia codului unic de înregistrare), date de contact (adresă, număr de telefon fix, mobil, fax), activitatea care face obiectul solicitării, argumentele care fundamentează solicitarea, opis de documente (listă cu enumerarea tuturor documentelor şi anexelor ataşate la dosar, fiecare având un număr distinct)
- Alte documente considerate relevante de către solicitant
- APNA îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii suplimentare în vederea evaluării solicitării, dacă este cazul

Documentaţie suplimentară necesară pentru avizare activităţi de prevenire şi combatere a dăunătorilor forestieri:
- Memoriu justificativ, document sintetic cuprinzând următoarele informaţii detaliate:

  • suprafaţa totală însumată, preconizată a fi afectată de activitatea propusă, exprimată cu acurateţe cât mai mare (în mp sau ha)
  • volumul total însumat al masei lemnoase propusă pentru extragere (în mc)
  •  volumul de masă lemnoasă defalcat pe specii
  • numărul de arbori propuşi pentru extragere pe specii
  • descrierea din punct de vedere statistic a evoluţiei fenomenului pentru care se solicită derogarea: se va include o situaţie centralizată începând cu data primei constatări a fenomenului, valori prognozate ale impactului, valorile înregistrate ale impactului, măsurile deja adoptate pentru limitarea fenomenului, rezultatele obţinute ca urmare a măsurilor adoptate în cicluri anuale (vegetative şi de producţie), măsurile propuse pentru continuarea programului de prevenire şi combatere a atacurilor de dăunători, etc.

- Hartă pe care să fie delimitate suprafaţa sau suprafeţele care fac obiectul solicitării
- Documentele prevăzute de Anexa nr. 12 la OM 504/2006
- Actul de punere în valoare
- Fotografii relevante ale fenomenului supus analizei şi solicitării de derogare
- Procesul verbal de constatare privind oportunitatea extragerii masei lemnoase ca urmare a verificării în teren a celor pentru care se solicită derogarea, cu semnături şi ştampile

Tarif:
0 lei - avizare cu consultarea CŞ al PNA

Exemplificarea unor categorii de activităţi care pot fi incluse în această secţiune:
- Acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită extrageri de arbori, şi acţiunile de monitorizare a acestora (amplasare de arbori cursă, capcane feromonale, etc.)
- Acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulţire
- Acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi
- Intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei
- Intervenţiile în scopul reconstructiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate

Documentele necesare în vederea obţinerii avizului se depun în copie la secretariatul APNA, cu ştampile şi semnături lizibile, într-un dosar plic la care se anexează un suport magnetic care să conţină toate documentele în format electronic (.jpg, .pdf sau .doc). Persoana care preia documentaţia va verifica toate documentele şi în format electronic. Documentaţia nu va fi înregistrată decât dacă, în urma verificării, aceasta conţine toate documentele specificate în prezenta procedură. În vederea emiterii avizului, APNA îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii suplimentare.

Solicitările depuse vor fi analizate şi, după caz, avizate de către APNA în termen de:
30 zile calendaristice de la primirea cererii pentru solicitările care necesită consultarea Consiliului Ştiinţific, sau de la data primirii solicitărilor suplimentare.

Primirea dosarelor şi eliberarea avizelor se face la sediul Administraţiei Parcului Natural Apuseni, de luni până joi între orele 08:00 şi 16.30 şi vineri între 08:00 şi 14:00.

Contact
Administraţia Parcului Natural Apuseni,
Centrul Administrativ şi de Vizitare Sudrigiu
nr. 136, 417419 comuna Rieni, jud. Bihor
fax 0259/329339, tel 0372/702242
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Date de identificare fiscală ale APNA:
Denumire: RNP-Romsilva APNApuseni RA
Cont Trezorerie Beius: RO84TREZ0785069XXX001618
Cont Lei: RO97BRDE050SV39011930500
Cont Euro: RO97BRDE050SV39118770500
Banca: BRD Beiuş
CUI: RO25741956
Registrul Comerţului: J05/902/03.07.2009

 

Comunicate pentru speologi