Exploatarea resurselor naturale

Procedura de obţinere a avizului pentru exploatarea resurselor naturale

Documentaţia necesară pentru avizare:
- Cerere către APNA conţinând obligatoriu: identitatea solicitantului (copia codului unic de înregistrare), date de contact (adresă, număr de telefon fix, mobil, fax), activitatea care face obiectul solicitării
- Dovada legală a proprietăţii/dreptului de utilizare a terenului
- Alte documente considerate relevante de către solicitant
- APNA îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii suplimentare în vederea evaluării solicitării, dacă este cazul

Documentaţie suplimentară necesară pentru avizare activităţi de exploatare a materialului lemnos:
- Act de punere în valoare

Documentaţie suplimentară necesară pentru avizare activităţi de prognoză şi combatere a dăunătorilor forestieri:
- Lista cu UP, u.a. în care se aplasează arborii cursă
- Lista cu numărul de arbori propuşi spre extragere rezultaţi din statistică şi prognoză

Documentaţie suplimentară necesară pentru avizare activităţi de vânătoare:
- Ordinul MMP care aprobă cotele de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic la care vânarea este permisă pentru sezonul de vânătoare în curs, şi anexele cu speciile propuse pentru recoltare
- Harta/schiţa fondului sau a fondurilor de vânătoare de pe care se propune extragerea

Documentaţie suplimentară necesară pentru avizare activităţi de recoltare produse accesorii din fondul forestier de către persoane fizice, juridice care deţin/administrează terenuri în PNA
- Copie după studiul de impact solicitat de Academia Română
- Raport privind cantităţile recoltate în anul precedent de către solicitant, în baza avizelor emise
- Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea prevederilor art. 20, alin (9), lit. i) din OUG 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare

Documentaţie suplimentară necesară pentru avizare activităţi de păşunat:
- Denumirea, localizarea şi suprafaţa trupului de păşune
- Lista cu speciile de animale care se păşunează şi numărul acestora, pe specie
- Hartă/schiţă sau inventar de coordonate geografice cu localizarea amplasamentelor stânelor şi/sau a adăposturilor pastorale şi a locurilor de târlire
- Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea prevederilor art. 20, alin (6), lit. c) şi/sau alin (9), lit. c) din OUG 57/2007 (actualizată)
Documentaţie suplimentară necesară pentru avizare activităţi de exploatare a resurselor minerale:
- Copie după licenţa de exploatare a resurselor minerale

Tarife:
Activităţi de exploatare masă lemnoasă:
150 lei - avizare fără consultarea CŞ al PNA (pt. partizi, produse principale)
100 lei - avizare fără consultarea CŞ al PNA (pt. partizi, produse secundare)
50 lei - avizare fără consultarea CŞ al PNA (pt. partizi, tăieri igienă şi accidentale)
Activităţi de recoltare produse accesorii din fond forestier, vânătoare:
150 lei - avizare cu consultarea CŞ al PNA
Activităţi de păşunat:
0 lei - avizare fără consultarea CŞ al PNA, pentru solicitanţii persoane fizice sau juridice cu domiciliul, respectiv adresa de înregistrare în comunele al căror teritoriu administrativ se suprapune cu PNA şi siturile Natura2000 administrate
150 lei - avizare fără consultarea CŞ al PNA, în situaţia în care păşunea se închiriază către persoane fizice sau juridice nerezidente în comunele al căror teritoriu administrativ se suprapune cu PNA și siturile Natura2000 administrate
Activităţi de exploatare resurse minerale:
700 lei - avizare cu consultarea CŞ al PNA

Exemplificarea unor categorii de activităţi care pot fi incluse în această secţiune:
- Exploatarea masei lemnoase în afara zonei de conservare specială (produse principale, produse secundare, tăieri de igienă şi accidentale, doborâturi de vânt, zăpadă, combatere dăunători - Ipidae, alte insecte, ciuperci, rozătoare etc.)
- Recoltarea de fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale, conuri, melci etc. şi deschiderea punctelor de achiziţie, în afara zonei de conservare specială
- Extragerea cotelor de recoltă - vânătoare în afara zonei de conservare specială
- Păşunarea cu animale domestice în interiorul sau în afara zonei de conservare specială
- Exploatarea resurselor minerale (cariere, balastiere, etc.), în afara zonei de conservare specială

Documentele necesare în vederea obţinerii avizului se depun în copie la secretariatul APNA, cu ştampile şi semnături lizibile, într-un dosar plic la care se anexează un suport magnetic care să conţină toate documentele în format electronic (.jpg, .pdf sau .doc). Persoana care preia documentaţia va verifica toate documentele şi în format electronic. Documentaţia nu va fi înregistrată decât dacă, în urma verificării, aceasta conţine toate documentele specificate în prezenta procedură. În vederea emiterii avizului, APNA îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii suplimentare. 

Pentru activităţile care presupun achitarea unui tarif de avizare, se vor înregistra şi procesa doar dosarele însoţite de chitanţa care atestă achitarea acestui tarif. Tariful se încasează la sediul APNA din localitatea Sudrigiu, nr. 136, comuna Rieni, jud. Bihor, sau poate fi achitat prin Ordin de Plată bancar.

Solicitările depuse vor fi analizate şi, după caz, avizate de către APNA în termen de:
15 zile calendaristice de la primire pentru solicitările care nu necesită consultarea Consiliului Ştiinţific
30 zile calendaristice de la primirea cererii pentru solicitările care necesită consultarea Consiliului Ştiinţific, 
sau de la data primirii solicitărilor suplimentare.

Primirea dosarelor şi eliberarea avizelor se face la sediul Administraţiei Parcului Natural Apuseni, de luni până joi între orele 08:00 şi 16.30 şi vineri între 08:00 şi 14:00.

Contact
Administraţia Parcului Natural Apuseni,
Centrul Administrativ şi de Vizitare Sudrigiu
nr. 136, 417419 comuna Rieni, jud. Bihor
fax 0259/329339, tel 0372/702242
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Date de identificare fiscală ale APNA:
Denumire: RNP-Romsilva APNApuseni RA
Cont Trezorerie Beius: RO84TREZ0785069XXX001618
Cont Lei: RO97BRDE050SV39011930500
Cont Euro: RO97BRDE050SV39118770500
Banca: BRD Beiuş
CUI: RO25741956
Registrul Comerţului: J05/902/03.07.2009

Comunicate pentru speologi