Construcţii

Procedura de obtinere a avizului pentru realizarea de constructii in intravilan/extravilan

Documentaţia necesară pentru avizare:
- Cerere către APNA conţinând obligatoriu: identitatea solicitantului (copie BI/CI pentru persoane fizice, copia codului unic de înregistrare pentru persoane juridice), date de contact (adresă, număr de telefon fix, mobil, fax), date despre destinaţia construcţiei şi numărul topografic al locaţiei pe care se va realiza construcţia
- Certificat de Urbanism
- Dovada legală a proprietăţii/dreptului de utilizare a terenului
- Extras de Carte funciară
- Memoriu tehnic (conţinând obligatoriu date cu privire la soluţiile tehnice pentru alimentarea cu apă, evacuarea apelor uzate, gestionarea şi evacuarea deşeurilor, stilul arhitectural folosit, materialele de construcţie utilizate)
- Plan de încadrare în zonă, la scara 1:25.000
- Plan de situatie, cu inventar de coordonate în proiecţie cartografică Stereo70 - vizat de Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - la scara 1:5000 - 1:50
- Piese desenate (faţada principală, faţada posterioară, faţade laterale, planurile nivelurilor)
- Copie contract de evacuare a deşeurilor rezultate din construcţie
- Alte documente considerate relevante de către solicitant
- APNA îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii suplimentare în vederea evaluării solicitării, dacă este cazul
Documentaţie suplimentară necesară pentru avizare Anexe de exploataţie agricolă:
- Dovadă privind atestarea ca lucrător agricol sau fermier a solicitantului, conform legislaţiei în vigoare
- Declaraţie scrisă privind destinaţia, activităţile şi produsele agricole care vor rezulta din exploatarea terenului şi a Anexei de exploataţie agricolă
- Documente din care să rezulte înregistrarea exploataţiei agricole din punct de vedere juridic

Tarife:
0 lei - avizare cu sau fără consultarea CŞ al PNA pentru solicitanţii persoane fizice sau juridice cu domiciliul, respectiv adresa de înregistrare în comunele al căror teritoriu administrativ se suprapune cu PNA
100 lei - avizare cu sau fără consultarea CŞ al PNA pentru persoane fizice sau juridice nerezidente în comunele al căror teritoriu administrativ se suprapune cu PNA

Exemplificarea unor categorii de activităţi care pot fi incluse în această secţiune:
- Construire clădiri cu funcţiune de spaţii de locuit permanente sau temporare
- Construire clădiri cu funcţiuni turistice (spaţii de cazare/masă, amenajări de camping)
- Construire clădiri cu utilitate publică
- Construire clădiri cu funcţiuni administrative sau de producţie (cantoane silvice, anexe de exploataţie agricolă, instalaţii de debitare a lemnului, instalaţii de piscicultură, centre de vizitare/informare turistică, etc.)

Documentele necesare în vederea obţinerii avizului se depun în copie la secretariatul APNA, cu ştampile şi semnături lizibile, într-un dosar plic la care se anexează un suport magnetic care să conţină toate documentele în format electronic (.jpg, .pdf sau .doc). Persoana care preia documentaţia va verifica toate documentele şi în format electronic. Documentaţia nu va fi înregistrată decât dacă, în urma verificării, aceasta conţine toate documentele specificate în prezenta procedură. În vederea emiterii avizului, APNA îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii suplimentare. 

Pentru activităţile care presupun achitarea unui tarif de avizare, se vor înregistra şi procesa doar dosarele însoţite de chitanţa care atestă achitarea acestui tarif. Tariful se încasează la sediul APNA din localitatea Sudrigiu, nr. 136, comuna Rieni, jud. Bihor, sau poate fi achitat prin Ordin de Plată bancar.

Solicitările depuse vor fi analizate şi, după caz, avizate de către APNA în termen de:
15 zile calendaristice de la primire pentru solicitările care nu necesită consultarea Consiliului Ştiinţific
30 zile calendaristice de la primirea cererii pentru solicitările care necesită consultarea Consiliului Ştiinţific, 
sau de la data primirii solicitărilor suplimentare.

Primirea dosarelor şi eliberarea avizelor se face la sediul Administraţiei Parcului Natural Apuseni, de luni până joi între orele 08:00 şi 16.30 şi vineri între 08:00 şi 14:00.

Contact
Administraţia Parcului Natural Apuseni,
Centrul Administrativ şi de Vizitare Sudrigiu
nr. 136, 417419 comuna Rieni, jud. Bihor
fax 0259/329339, tel 0372/702242
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Date de identificare fiscală ale APNA:
Denumire: RNP-Romsilva APNApuseni RA
Cont Trezorerie Beius: RO84TREZ0785069XXX001618
Cont Lei: RO97BRDE050SV39011930500
Cont Euro: RO97BRDE050SV39118770500
Banca: BRD Beiuş
CUI: RO25741956

Comunicate pentru speologi